1. Những nguyên âm “ü”, “üe”, “üan”, “ün”, lúc ghép với những phụ âm “j”, “q”, “x” khi viết phải bỏ hai dấu chấm trên nguyên âm “ü”. Ví dụ: ju jue juan jun qu que quan qun xu xue xuan xun.
  2. Các nguyên âm “ü”. “Üe”, lúc ghép với phụ âm “l”, “n”, khi viết hai dấu chấm trên nguyên âm “ü” phải giữ nguyên. Ví dụ: nü, nüe, lü, lüe.
  3. Giả dụ trước nguyên âm “u” không ghép với phụ âm, khi viết phải thêm bán nguyên âm “w” ở phía trước:u-wu.
  4. Các nguyên âm “ua”, “uo”, “uai”, “uei”, “uan”, “uen”, “uang”, “ueng”, ví như phía trước không ghép với phụ âm khi viết bỏ chữ “u” ở phía trước, thay bằng bán nguyên âm “w”. Ví dụ: ua – wa, uo – wo, uai – wai, uei – wei, uan – wan, uen – wen, uang – wang ueng – weng.
  5. Nguyên âm “ü” chỉ có thể ghép với 5 phụ âm “n”, “l”, “j”, “q”, “x”.
  6. Nguyên âm “iou”, nếu như phía trước ghép với phụ âm, khi viết phải bỏ “o” ở giữa. Ví dụ: qiū, niú, jiú, liù.
  7. Các nguyên âm: “i”, “in”, “ing”, giả dụ phía trước không ghép với phụ âm, lúc viết phải thêm bán nguyên âm “y” ở trước, ví dụ:i – yi, in – yin, ing – ying.
  8. Những nguyên âm “ia”, “ie”, “iao”, “iou”, “ian”, “iang”, “iong”, ví như phía trước không ghép với phụ âm, khi viết phải thay nguyên âm “i” bằng chữ cái “y”, ví dụ: ia – ya, ie – ye, iao – yao, iou – you, ian – yan, iang – yang, iong – yong.
  9. Các nguyên âm “uei”, “uen” giả dụ phía trước ghép với phụ âm, khi viết phải bỏ “e” ở giữa đi. Ví dụ: ruì, lún, dùn.
  10. Các âm tiết có nguyên âm “a”, “o”, “i” đứng đầu, lúc đặt phía sau âm tiết khác, giả dụ xuất hiện hiện tượng ranh con giới giữa 2 âm tiết bị lộn lạo phải dùng dấu cách âm (‘) tách ra. Ví dụ;

píng’ān (平安), có tức thị bình an, từ này có 2 âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu nếu không sử dụng dấu cách âm tách ra có lúc đọc thành “pín gān” không có nghĩa gì.
jiāo’ào (骄傲) có tức là kiêu ngạo, từ này có hai âm tiết, âm tiết sau có nguyên âm “a” đứng đầu, ví như không dùng dấu phương pháp âm tách ra thì rất khó đọc.
11. các danh từ riêng như tên người, địa danh, cơ quan, đoàn thể, đảng phái… chữ cái đầu phải viết hoa. Chữ loại đứng đầu mỗi câu, mỗi đoạn phải viết hoa…
Trên đây là bảng tổng hợp về Pinyin để giúp bạn hiểu được Pinyin là gì? Bảng phiên âm Pinyin, bính âm tiếng Trung gồm các gì? khi học được các luật lệ này bạn có thể dễ dàng phiên âm tiếng Hán sang ký tự latinh đễ tiện dụng phát âm và học tập. Chúc bạn thành công!


https://tiengtrungkimoanh.edu.vn/thu...nh-tieng-trung